15 czerwca 2024

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin korzystania z portalu: www.przezwieki.pl (zwanego dalej „Stroną”).
2. Właścicielem Strony jest: Mariusz Samp (zwany dalej „Wydawcą”).
3. Z Wydawcą możesz skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: podrozprzezwieki@gmail.com
4. Wszelkie prawa do Portalu oraz treści na nich zamieszczonych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony, jak i każdy z elementów Strony.
5. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 25.11.2023 r.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7. Zobacz również naszą Politykę prywatności.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Regulamin zawiera podstawowe informacje o Stronie i prowadzonej przez Wydawcę działalności na Stronie, a także informacje o zasadach publikacji materiałów na Stronie.
2. Za pośrednictwem Strony Wydawca świadczy bezpłatne usługi:
1) publikacji komentarzy;
2) subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, nowościami wydawniczymi itp.).

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) przeglądarkę internetową,
3) jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail.
2. Korzystający z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Działania niezgodne z Regulaminem portalu powodują odpowiedzialność po stronie użytkowników portalu.
3. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4. [Komentarze]

1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 5. [Newsletter]

1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Wydawcę informacji handlowych o promocjach i nowościach wydawniczych Wydawcy. Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili, korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Wydawcą.

Art. 6. [Zasady publikacji w serwisie przezwieki.pl]

1. Dostarczenie materiału dla redakcji Strony do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.

2. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Stronie.

3. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych, w szczególności wysyłania zaświadczeń, zaproszeń lub książek do recenzji.

4. Autor nadesłanego tekstu oświadcza, iż tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach.

5. Autor nadesłanego materiału oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy.

6. Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany do redakcji materiał. Jednocześnie wydawca nie wypłaca wynagrodzenia także za inne materiały przesłane do redakcji jak korekta materiału, korekta merytoryczna materiału, sugestie dotyczące portalu itp.

7. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:

  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Wydawcę.
  2. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym.
  3. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
  4. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.

8. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora, warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.

Art. 7. [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.przezwieki.pl/polityka-prywatnosci

(Visited 21 times, 1 visits today)